Skärp klimatmålen – annars stämmer vi er

Aurora: Regeringen har till den 1 juni på sig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aurora har i dag skickat ett brev där vi kräver att regeringen fullföljer Sveriges skyldighet att göra sin del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Om vi inte fått en sådan försäkran senast den 1 juni tvingas vi vända oss till domstol, skriver Ida Edling, Anton Foley och Smilla Ubbe.
Aurora har i dag skickat ett brev där vi kräver att regeringen fullföljer Sveriges skyldighet att göra sin del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Om vi inte fått en sådan försäkran senast den 1 juni tvingas vi vända oss till domstol, skriver Ida Edling, Anton Foley och Smilla Ubbe.

DEBATT. Sverige har ett klimatarbete som av statliga företrädare kallas världsledande. Denna uppfattning om Sverige som ett föregångsland i klimatkrisen sträcker sig så långt att Sverige i juni kommer agera värdland för en FN-konferens som firar 50 år sedan Stockholmskonferensen 1972.

En jubileumskonferens mitt i en kris. Mitt i en livsfarlig, global, existentiell kris väljer vår regering att fira dessa 50 år av prat, fossila subventioner och kalhyggen.

Forskningen från FN:s klimatpanel, IPCC, är tydlig. Om världen inte omedelbart vidtar samordnade, förebyggande, globala åtgärder för att minska utsläpp och anpassa samt krisbereda samhällen inför riskerna, kommer effekterna att bli ännu mer förödande.

Den globala medeltemperaturen beräknas nå 1,5 grader över förindustriell temperatur inom de närmaste två decennierna om inte utsläppen av växthusgaser minskar omedelbart, snabbt och storskaligt.

Svenska staten har i Parisavtalet lovat att göra sin rättvisa del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Rättviseaspekten är central i Parisavtalet, vilket innebär att industrialiserade, resursstarka länder med höga historiska utsläpp har en skyldighet att minska sina utsläpp snabbare och mer storskaligt än låg- och medelinkomstländer.

Sverige har därför ett särskilt ansvar att gå före i det globala klimatarbetet, ett ansvar gentemot resten av världen och kommande generationer. Ett ansvar vi i dag fullständigt ignorerar, trots att vi har några av världens bästa förutsättningar att ställa om

Sveriges klimatarbete är fortfarande otillräckligt, och har tre huvudsakliga, allvarliga brister:

 1. Målberäkningen är vilseledande. Våra utsläppsmål är beräknade på endast cirka en tredjedel av våra totala utsläpp. Genom att exkludera utsläpp från biogena källor och utsläpp orsakade av svensk konsumtion som uppkommer utanför svenskt territorium får staten det svenska klimatarbetet att se mycket bättre ut än vad det är.
  Detta resulterar i att vi inte har några mål som syftar till att minska vår klimatpåverkan, utan endast mål som syftar till att flytta utsläpp från en källa till en annan, något som i verkligheten ofta medför ökade utsläpp.
 2. Ambitionsnivån i målen är otillräcklig. Sveriges övergripande mål för utsläppsminskningar är nettonollmålet 2045. Enligt vetenskapen måste utsläppen minska mycket snabbare än så.
  En uppdaterad beräkning visar att Sverige måste minska sina utsläpp med 21 procent per år med start januari 2022, för att hålla vår del av Parisavtalet. Vi behöver alltså börja redan i år om vi vill ge världen ens 50 procents chans att klara 1,5-gradersmålet.
  Om vi väntar med att minska utsläppen till 2023 blir den årliga utsläppsminskningen som krävs i stället 38 procent. För varje år vi väntar kommer vi att behöva göra mer.
  Det är helt enkelt lättare att agera i dag än det kommer vara imorgon. Till detta är det viktigt att hålla i åtanke att 50 procents chans är mycket dåliga odds när så mycket står på spel.
 3. Målen uppfylls inte. Både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket konstaterar att Sverige med befintliga och beslutade klimatåtgärder inte kommer att nå några av sina klimatmål. Dagens klimatpolitik räcker inte ens till för att uppfylla de oerhört bristfälliga klimatmålen.
  Även om våra klimatmål faktiskt skulle göras världsledande i verkligheten, förtjänar våra politiker inte att hyllas för att de sätter mål, om det inte är troligt att de kommer att uppfylla dem.

Med grund i allt som sagts ovan avser Aurora stämma svenska staten.

Att ha klimatmål beräknade på endast en tredjedel av våra utsläpp mitt i en livsfarlig kris där utsläppen måste minska med över 20 procent per år är helt enkelt inte förenligt med de åtaganden svenska staten tagit på sig att skydda våra mänskliga rättigheter till liv och hälsa.

Tills dess att staten tar våra mänskliga rättigheter på allvar kommer vi att driva denna process.

Aurora har i dag skickat ett brev till svenska staten. I brevet kräver vi att dagens folkvalda ledare fullföljer Sveriges skyldighet att göra sin rättvisa del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer.

För att detta ska bli verklighet behöver vi nya klimatmål om årliga, tillräckliga utsläppsminskningar. Vi behöver en sanningsenlig beräkning av huruvida de uppfylls eller inte. Inte minst behöver vi omedelbara, effektiva åtgärder för att uppfylla dem.

Aurora ber om en försäkran från statsministern och klimat- och miljöministern att dessa krav kommer följas. Om vi inte fått en sådan försäkran senast den 1 juni, ser vi ingen annan utväg än att vända oss till en domstol för ett förtydligande av statens skyldigheter att minska klimatkrisens effekter.


Ida Edling, Aurora
Anton Foley, Aurora
Smilla Ubbe, Aurora


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE