Grattis till jobbet – det här förväntar vi oss

Debattören: Öka takten i förändringsarbetet och förbättra a-kassan

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att förbättra a-kassan och införa etableringsjobb är två uppgifter som vår nya arbetsmarknadsminister Eva Nordmark behöver ta tag i, skriver Martin Linder.
Att förbättra a-kassan och införa etableringsjobb är två uppgifter som vår nya arbetsmarknadsminister Eva Nordmark behöver ta tag i, skriver Martin Linder.

DEBATT

DEBATT. Sverige har en ny arbetsmarknadsminister. Vi gratulerar Eva Nordmark till ett av de viktigaste politiska uppdragen i Sveriges regering. Arbetsmarknadsministern har framför sig en överlag väl fungerande arbetsmarknad, tack vare ett starkt samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Men det saknas inte utmaningar.

Unionen är Sveriges största fackförbund och Europas största fack för tjänstemän. Det har blivit allt mer uppenbart att arbetsmarknadens parter måste ta ett ännu större ansvar och tillsammans med politiken möta arbetsmarknadens utmaningar och möjligheter, tillsammans.

Det har vi de senaste åren visat genom vår vilja och förmåga att tillsammans, bland annat, arbeta fram snabbspår och en överenskommelse om etableringsjobb för snabbare inträde på arbetsmarknaden för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Den nya arbetsmarknadsministerns uppgift blir att ro iland en del av de stora projekt som initierades förra mandatperioden men också de initiativ som blev en del av den flerpartiöverenskommelse som tecknades i januari. Uppgiften blir lika mycket att initiera nya viktiga reformer och tillsammans med arbetsmarknadens parter hitta lösningar som gör att Sverige står starkt – nu och i framtiden.

Detta är Unionens förväntningar:

  1. Förstärk anställningsbarheten – försämra inte anställningstryggheten. Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad där kompetens inte spelar någon roll. Det är en myt. Via kollektivavtalen har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid neddragningar. Det bygger dock på att turordningsreglerna finns där som grund till förhandling. Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad och därigenom riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Sverige har en hög sysselsättningsgrad och i jämförelse med andra länder arbetar vi långt upp i åldrarna – delvis tack vare ett fungerande anställningsskydd för arbetstagarna. Unionen ser ett enormt stort reformbehov på arbetsmarknaden i form av tillgång till kompetensutveckling och möjlighet till vidare studier för att fler ska kunna ta de nya jobb som växer fram. Anställningstryggheten bör öka genom att förstärka möjligheten för människor att hitta nya jobb. Endast så kommer Sverige stå sig starkt i en internationell konkurrens och det brådskar med politiskt nytänk samt satsningar för att yrkesverksamma i Sverige får möjlighet att möta förändringarna som sker genom teknikutveckling, automatisering och artificiell intelligens.

  2. Inför etableringsjobben. Etableringsjobben kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor. Fortfarande återstår en del arbete för att reformen ska bli verklighet och den nya ministern måste fortsätta arbetet med att genomföra parternas förslag. Och det brådskar. Förslaget har legat på bordet länge och behoven för de som står utanför arbetsmarknaden är stora.

  3. Inför ett förbättrat system för korttidsarbete. Konjunkturen går upp och ner och Sverige måste vara rustat att möta en djup ekonomisk svacka. Ett statligt system för korttidsarbete kan vara avgörande vid företagens beslut om var neddragningar ska ske samt om nyetableringar och omlokalisering av produktion. Behovet av en lösning där parterna tillsammans med staten tar ansvar för att säkra den inhemska kompetensen finns även utanför kristider. Det kan handla om när företag drabbas av tillfälliga men kraftiga störningar i efterfrågan eller när en enskild bransch är drabbad. Så länge verksamheter i Sverige inte har villkor som är likvärdiga med viktiga konkurrentländer innebär det en risk för investeringar och jobbtillfällen. Ett företag är sannolikt mer benäget att förlägga verksamhet till ett land där det vet att staten bidrar för att säkra jobben och kompetensen om det skulle hamna i akuta svårigheter.

  4. Förbättra a-kassan. Det är bra att det kommer att läggas förslag om a-kassan ska omfatta fler – och att det ska bli lättare att kvalificera sig till a-kassan. Men taket i a-kassan måste höjas för att följa med i löneutvecklingen. I Sverige är långtidsarbetslösheten låg och de allra flesta som har haft ett jobb får ett nytt jobb inom kort tid. Genom att urholka värdet av a-kassan kommer inte arbetssökande att få jobb snabbare. Det är dags för en höjning av taket i a-kassan. Många av Unionens 665 000 medlemmar ligger över taket och därmed får de endast ut en liten del lönen – något som i förlängningen äventyrar tilltron till och legitimiteten för systemet.

  5. Genomför en ansvarsfull reformering av Arbetsförmedlingen. En viktig och komplex verksamhet gynnas inte av snabba politiska förändringar och att stå i centrum för politiska strider. Ökade inslag av alternativa lösningar och mångfald av aktörer är välkommet men leder inte per automatik till att matchningen på arbetsmarknaden förbättras eller att fler får det stöd de behöver för att återgå i arbete. Lyssna på arbetsmarknadsutredningens analyser och förslag – och driv igenom en varaktig, stabil förändring av myndigheten. En av de viktigaste frågorna, som kommer i skymundan när striden ensidigt handlar om privat kontra offentligt utförande är behovet av att låta arbetsmarknadspolitiken få ett större regionalt perspektiv och ge arbetsmarknadens parter ett större inflytande över styrningen.

Dessa är viktiga nationella reformer för att fortsätta utveckla svensk arbetsmarknad i positiv riktning. Vår förväntan är att en ny minister innebär att takten i förändringsarbetet ökar. Lösningar behöver komma på plats så snabbt det bara är möjligt.

I det arbetet fortsätter vi som Sveriges största fackförbund att bidra konstruktivt för att stärka arbetsmarknaden och Sveriges konkurrenskraft.


Martin Linder, Förbundsordförande Unionen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE