Stärk arbetsvillkoren inom matproduktion

Debattörerna: Oacceptabla arbetsvillkor och bristande respekt för mänskliga rättigheter

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Problemen som finns i livsmedelskedjan, såsom modernt slaveri, människohandel och barnarbete har visat sig svåra att komma åt. Genom aktiva val i butikshyllorna kan konsumenterna göra sina val men det krävs även samarbete av aktieägare och investerare, skriver debattörerna
Foto: TT, iStock
Problemen som finns i livsmedelskedjan, såsom modernt slaveri, människohandel och barnarbete har visat sig svåra att komma åt. Genom aktiva val i butikshyllorna kan konsumenterna göra sina val men det krävs även samarbete av aktieägare och investerare, skriver debattörerna

DEBATT

DEBATT. Nu ökar vi våra ansträngningar för att alla som jobbar för att ge oss mat på borden ska ha anständiga arbetsvillkor och en rimlig lön.

I arbetet för förbättrade arbetsvillkor och respekt för de mänskliga rättigheterna söker vi mer samarbete och informationsutbyte med olika aktörer i livsmedelskedjan.

Genom aktiva val bland varorna i butikshyllorna har konsumenter inflytande över hur livsmedlen påverkar miljön och arbetsvillkoren för dem som odlar och förädlar maten.

Vi, som institutionella investerare och aktieägare i företag inom livsmedelsproduktion och detaljhandel, har andra möjligheter att påverka.

AP7, AMF, Folksam och Alecta samarbetar inom ett Sida-initiativ för investerare, Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) med Agenda 2030 och särskilt med FN:s åttonde globala hållbarhetsmål, om anständiga arbetsvillkor.

Vårt samarbete är specifikt inriktat på den svåröverskådliga livsmedelskedjan. Målsättningen är att få en bättre förståelse för problemen relaterade till arbetsvillkor och utifrån investerarrollen lägga grunden för ett intensifierat arbete för förbättrade arbetsvillkor.

Institutionella ägare har på egen hand och inom olika internationella branschinitiativ för hållbara investeringar länge arbetat med dessa frågor.

Problemen som finns inom livsmedelskedjan, såsom modernt slaveri, människohandel och barnarbete, har visat sig svåra att komma åt.

Detta beror till stor del på en komplexitet med många aktörer i olika länder som bygger upp värdekedjan. Svårigheterna gör det extra angeläget att fokusera på de delar av livsmedelskedjan där insatserna har särskilt stor potential att göra nytta.

Det är viktigt att påpeka att oacceptabla arbetsvillkor, bristande respekt för mänskliga rättigheter och trafficking inte bara är något som förekommer i utvecklingsländer långt ifrån Sverige.

I vårt arbete med det åttonde globala hållbarhetsmålet har vi själva bevittnat problemen i Europa, där migrantarbetare utan arbetstillstånd tvingas acceptera oskäliga löner och villkor, samt inslag av organiserad brottslighet.

Coronakrisen har minskat flödet av migrantarbetare mellan länder. När ekonomierna startar om efter krisen finns möjligheter till en social omstart. Det är viktigt att omstarten görs på ett sätt som innebär potentiellt bättre arbetsvillkor.

Under våren har vi tagit fram en rapport som sammanställer ett antal experters olika perspektiv på hur investerare kan arbeta med att förbättra arbetsvillkoren i livsmedelskedjan.

Råd vi vill dela med oss av. Ambitionen nu är att tillsammans med andra investerare och aktörer inom livsmedelskedjan fördjupa arbetet med social hållbarhet med fokus på konkreta aktiviteter.

Ett av de stora problemen är bristen på information. Det är svårt att få bra information om de aktuella arbetsförhållandena i många länder. Vi och de företag vi investerar i arbetar sedan länge med sociala revisioner och genomlysningar av mänskliga rättigheter.

Men i många fall behövs ytterligare information, helst direkt från fälten och fabrikerna, då transparensen brister.

En återkommande synpunkt är vikten av att jordbrukare och andra aktörer långt ut i livsmedelskedjan får en rimlig ersättning. Ett lands minimilön är inte en garanti för att det går att leva på den lönenivån.

Levnadslönen som tar hänsyn till vad lönen räcker till i lokal köpkraft är viktigare. Rimliga löner och ersättningar för lantbruksprodukter har stor betydelse för att minska förekomsten av barnarbete och ger fler barn möjlighet att gå i skola.

För att på ett betydande sätt bidra i arbetet med mänskliga rättigheter i livsmedelskedjor bör investerarnas fokus på social hållbarhet öka i kontakter med bolagen. Så som ansvarsfulla investerare kommer vi att lyfta dessa frågor med hållbarhets- och inköpsspecialister samtidigt som vi håller styrelserna ansvariga.

Investerare har ett ansvar för hur det förvaltade kapitalet påverkar hållbarhet i de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Ansvaret innebär att aktivt följa och ställa krav på portföljbolagen och säkerställa att de har en robust leverantörsuppföljning.

Men också att vara en långsiktig partner som bidrar konstruktivt till hållbarhetsarbetet.

I vissa värdekedjor uppstår brister när det gäller hållbarhet, men att dra sig ur ett bolag när problem uppdagas är ofta ett sämre alternativ än att fortsätta som ägare och stötta bolagen i att rätta till missförhållandena.

En viktig lärdom för det fortsatta arbetet för bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan är att samarbeten är centrala. AP7, AMF, Folksam och Alecta bedriver givetvis egna hållbarhetsarbeten, men vi åstadkommer ännu mer tillsammans.

Vi kommer fortsätta att fördjupa detta viktiga arbete under hösten och uppmanar fler aktörer att fästa uppmärksamhet på behovet av ansvarsfullt företagande och effektiv lagstiftning som stärker arbetsvillkoren i internationella värdekedjor.


Jenny Gustafsson, hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltningen, AMF
Carina Lundberg Markow, chefstrateg ansvarsfull kapitalförvaltning, Folksam
Flora Gaber, projektledare hållbara investeringar, AP7
Carina Silberg , hållbarhetsansvarig Alecta
Rebecca Rehn, ESG-analytiker Alecta


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: