200 sekunder

Efter 200 sekunders granskning: Så vill partierna förändra äldreomsorgen

Av: 

Christoffer Nilsson

Lindah C Mohlin

Katarina Norrgrann

Robert Aschberg

SAMHÄLLE

200 sekunders granskning visar hur chansen att få plats på ett särskilt boende skiljer sig kraftigt mellan kommunerna.

Dementa, multisjuka, deprimerade och människor över 90 år finns bland dem som nekas plats.

Nu svarar riksdagspartierna på hur de vill förändra äldreomsorgen och vilka problem de ser i dag.

Att få en plats på ett äldreboende är ingen självklarhet – och skillnaderna är stora beroende på var man bor.
Att få en plats på ett äldreboende är ingen självklarhet – och skillnaderna är stora beroende på var man bor.

1. Vilket är det största problemet med äldreomsorgen i dag?

2. Vilken är den viktigaste förändringen ni vill genomföra för en bättre äldreomsorg?

3. Hur ska det gå till?

S: Fler äldreboenden

1. Alla känner sig inte trygga med att det faktiskt finns en plats på ett äldreboende när man behöver det. Fler äldreboenden behöver byggas. De pengar som kommuner och staten satsar på äldreomsorg ska gå till det och inte till stora vinster hos privata bolag.

2. Personalen och deras kunskapsnivå är det som skapar hög kvalitet och trygghet. Därför behöver de ha schyssta villkor, bra arbetsmiljö och möjlighet att utbilda sig. Äldre måste få ökat inflytande, själva kunna bestämma mer över sin vård och veta vad de har rätt att förvänta sig. Därför behövs en ny äldrelag.

3. Fler anställda i äldreomsorgen som saknar en utbildning motsvarande undersköterska ska få möjlighet att studera med full lön, och fler ska kunna utbilda sig till specialistundersköterska. Heltid ska vara det som gäller. 

Svar från Kristina Nilsson (S).

M: För låg medicinsk kompetens

1. De allra största problemen handlar om välfärdssamhällets oförmåga att säkerställa behoven av trygga äldreboenden, att det är för låg medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, bristande kontinuitet och svårigheter att tillgodose personalförsörjningen.

2. Det handlar dels om att stärka den medicinska kompetensen så att alla äldre får den vård och omsorg som dom behöver, dels om att motverka s.k. delade turer inom äldreomsorgen för att förbättra personalens arbetsvillkor. Satsningar som kommer att genomföras tack vare statsbudgeten som M, KD och SD fick igenom i riksdagen.

3. De mest sjuka och sköra äldre behöver få en mer sammanhållen och samordnad äldreomsorg och äldrevård. En omsorg med kontinuitet och väl utbyggd medicinsk kompetens. Det ska ske bland annat genom att utförare av äldreomsorgsverksamhet blir attraktivare arbetsgivare med bra arbetsvillkor och arbetsmiljö för personalen.

SD: Vill se en rättighetslag

1. Äldreomsorgen är ett område som i dag kantas av flera omfattande problem och brister. Ett oerhört allvarligt problem är kompetensbristen. Inspektionen för vård och omsorg har pekat ut att hemtjänstpersonal ibland har så svaga språkkunskaper i det svenska språket att det leder till felaktigt utförd omsorg och ibland rena vårdskador. Att personalen kan förstå svenska och göra sig förstådd är viktigt för alla äldre, men blir än mer påtagligt för äldre med demenssjukdomar eller nedsatt hörsel. Personal som arbetar inom äldreomsorgen måste givetvis även besitta fullgod medicinsk kompetens för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

2. Vi menar att en ny lag behövs för att ge vård- och omsorgsbehövande äldre en starkare ställning. Begreppet ”skälig levnadsnivå”, som inte är gott nog, ska fasas ut och ersättas av ”goda levnadsvillkor”. De rättigheter som anses självklara för andra grupper i samhället ska även vara självklara för omsorgsbehövande äldre, och den äldreomsorgslag som nu är under utredning bör därför bli en rättighetslag. En rättighetslag är en lag som innebär att de personer som omfattas av lagen har rätt till vissa bestämda insatser.

3. Genom det parlamentariska arbete vi utför i socialutskottet kommer Sverigedemokraterna att fortsatt motionera för en äldreomsorgslag som en rättighetslag där goda levnadsvillkor ska vara ett absolut krav inom äldreomsorgen. Vi tänker inte acceptera en otillräcklig proposition om en äldreomsorgslag vid den nuvarande utredningens slut den 30 juni 2022. Anser vi att regeringens proposition inte håller måttet kommer vi kräva tillägg eller ändringar för lagförslaget skall godkännas av våra ledamöter i utskottet och i riksdagen. 

C: Alla 85+ som vill ska få flytta

1. Det finns två stora och övergripande problem: För stora kvalitetsskillnader beroende på var i landet du bor och ett bristfälligt stöd till äldre som inte behöver omfattande vård men upplever otrygghet och ensamhet.

2. Alla äldre inom äldreomsorgen ska möta utbildad personal och alla över 85 år som vill flytta till en tillgänglig och trygg bostad ska få möjlighet till detta.

3. Vi vill se vård- och omsorgsutbildningar på fler platser i landet, utbilda fler undersköterskor och specialistsjuksköterskor och ge alla äldreomsorgens medarbetare möjlighet till fortbildning. Senast 2030 skall alla som arbetar med omvårdnad minst ha en undersköterskeutbildning. Staten och kommunerna behöver tillsammans se över hur vi kan få fler bostäder för äldre i hela landet.

Svar från Sofia Nilsson (C).

KD: Fler anpassade boenden

1. Den medicinska kompetensen behöver stärkas, arbetsvillkoren för personalen behöver förbättras och det behövs fler anpassade boenden.

2. Vi har, tillsammans med M och V, fått igenom en årlig förstärkning till äldreomsorgen om nästan 4 miljarder kronor som ska användas till detta. Vi tänker följa upp så att pengarna används fullt ut och en förbättring kan ske. Dessutom har vi i den budget som håller på att processas i riksdagen (M, KD och SD) fått igenom en ytterligare förstärkning med målet att delade turer ska tas bort.  Det är alltså en förstärkning för att förbättra arbetsvillkoren.

3. Se ovan.

Svar från Acko Ankarberg Johansson (KD)

MP: Ett starkare rättighetsperspektiv

1. Ålderismen i samhället som speglas i äldreomsorgen. Äldres självständighet, rätt till självbestämmande, individualitet och deltagande i samhället måste bli lika självklart som för andra åldrar.

2. Att vi får en särskild Äldreomsorgslag, ett initiativ som Miljöpartiet medverkat till i regeringsställning.

3. Vi vill att den kommande lagen ska markera människosyn, etiska värden, göra ansvaret för äldreomsorgen tydligare med en konkret struktur för uppföljning. Och ett starkare rättighetsperspektiv för den enskilde.

L: Lång rad problem

1. Äldreomsorgen dras i dag med en lång rad problem som alla har stark grund i bristande valfrihet. Årsrika människor behandlas allt för ofta som ett kollektiv trots att de är människor som mycket väl vet hur de vill leva sina liv. Det kan handla om allt ifrån att välja mat, boende, hemtjänst eller annan hjälp. Ett mer konkret problem är att den som har hemtjänst i dag ofta får en oregelbunden och otrygg kontakt med den som tillhandahåller tjänsten – därför vill vi införa en garanti om fast kontakt i hemtjänsten.

2. Liberalerna driver sedan länge reformen för fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det innebär att varje person som nyttjar hemtjänstshjälp ska ha en och samma person som den har huvudsaklig kontakt med. Denna omsorgskontakt kan då lära sig den äldres behov, enklare upptäcka missförhållanden och blir en trygg punkt för anhöriga att vända sig till.

3. Som särskild utredare har Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm tagit fram ett förslag som gör den här reformen möjlig. I vår budget har vi avsatt drygt 1,2 miljarder för genomförandet av denna reform under de närmaste åren. Som parti arbetar vi hårt för att förbättra äldres situation – politiken finns redan på bordet och kan införas redan nästa år om reformviljan finns.

Svar från Barbro Westerholm (L).

V: Underfinansiering stora problemet

1. Det stora problemet är den underfinansiering som har funnits länge inom äldreomsorgen. Dessutom saknas tydliga nationella riktlinjer. Kommunernas avslag på äldreboenden ser helt olika ut i landet. Vi behöver fler och olika typer av äldreboenden. Äldreboenden som alla äldre har råd att bo i, inte bara de förmögna. Vi måste även ta bort de stora vinstuttagen som sker i äldreomsorgen. Det fattas en lagstiftning som ger äldre rätt att flytta vid behov och otrygghetskänslor. Det ska vara en rättighet att få flytta .

2. Vi behöver anställa betydligt fler undersköterskor och även sjuksköterskor. Det krävs att personalen har bra villkor. Fast anställda, utbildade, bra scheman, bra löner. Sjukvårdskunniga . Den medicinska kompetensen måste vara på topp. Så lite timvikarier som möjligt. Kontinuitet. Ge äldre betydligt större inflytande över sin situation. Se äldre som individer med olika behov och önskemål.

3. Det behövs en stor långsiktig satsning på äldreomsorgen. Nationella utbildningar för undersköterskor, ex. med lön under utbildning. Specialistsjuksköterskor som även de kan få utbildning på arbetstid. Äldreomsorgen ska inte vara ett sparbeting utan en verksamhet som har kvalité och kontinuitet som ledstjärnor. Under pandemin är alla på tårna för en bra äldreomsorg. Det ska vi vara hela tiden.

Svar från Karin Rågsjö (V).

ANNONS

MORS DAG-BUKETT; Låt våra florister hjälpa dig att uppvakta och överraska - enklare kan det inte bli!

Extern länk från Interflora SE

Beställ nu

SÅ TIPSAR DU 200 SEKUNDER

  • Har du råkat ut för något som vi kan berätta på 200 sekunder? Tipsa redaktionen: tipsa200sek@aftonbladet.se.
  • Du kan också använda Aftonbladets krypterade tjänst Tipsa.
  • Har du ett extra känsligt tips: Kontakta oss genom Secure Drop
  • Du har alltid rätt till källskydd.
     
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Samhälle

/

200 sekunder

LÄS VIDARE

Så svårt är det att få plats på äldreboende i din kommun

ÄMNEN I ARTIKELN

200 sekunder

Äldrevård