Så kan ett förbud mot gängmedverkan funka

Moderaterna: Den som söker sig till ett kriminellt gäng måste kunna straffas

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den exakta avgränsningen för vad som utgör en ett kriminellt gäng eller sammanslutning kommer naturligtvis behöva utredas och avgränsas. Men det är knappast kärnfysik, skriver Johan Forssell.
Foto: Per-Olof Sännås
Den exakta avgränsningen för vad som utgör en ett kriminellt gäng eller sammanslutning kommer naturligtvis behöva utredas och avgränsas. Men det är knappast kärnfysik, skriver Johan Forssell.

DEBATT

DEBATT. På senare tid har aktörer i de kriminella gängen satt skräck i hela bostadsområden och dödat barn och vuxna som råkat komma i vägen. Våldet drabbar allt fler helt oskyldiga offer. Vi ser också hur gängen agerar mer aggressivt samtidigt som man tar sig allt större friheter. Skjutningarna sker mitt på ljusa dagen.

I Göteborg sätter gängen upp egna vägspärrar och drar sig inte för att anordna ett stort gängmöte i de centrala delarna av staden. 

Denna upptrappning sker efter att den grova gängbrottsligheten blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Under de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar. Polisen bedömer att cirka 5 000 personer ingår i de kriminella nätverken, som ofta har kopplingar till de utsatta områdena. De befäster sina positioner och har numera också börjat utnyttja strategiskt viktiga positioner i olika samhällsinstitutioner.

De brottsbekämpande myndigheterna har svårigheter att upprätthålla lag och ordning, vilket leder till att otryggheten är högre i dessa områden är på andra ställen.

Faktum är att nära 70 procent av de boende i socialt utsatta områden uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något avseende. Flest anger att de påverkar personer i området att inte vittna.

Samhällsutvecklingen visar att dagens regler behöver skärpas. Den som söker sig till ett kriminellt gäng bidrar till det sammantagna och allvarliga hot mot samhället och rättsstaten som gängen numera utgör och bör därför kunna straffs för just det.

Mot den bakgrunden vill Moderaterna införa en kriminalisering som träffar såväl den som deltar i eller på annat sätt har samröre med ett kriminella gäng. Förbudet ska begränsas till att omfatta kriminella sammanslutningar eller grupperingar som begår allvarliga brott.

Det är alltså inte själva ”medlemskapet” i sig som ska straffas. Kriminella gäng saknar förstås medlemsförteckningar.

Kravet på deltagande eller samröre innebär i stället att den som ska dömas för brottet måste ha agerat aktivt inom ramen för det kriminella gängets verksamhet. Det kommer dock inte krävas att deltagandet eller samröret i sig utgör ett brott.

Det kommer i stället vara tillräckligt att man exempelvis deltagit i planering och förberedelser av det kriminella gängets verksamhet eller utfört olika typer av uppgifter, transporter eller dylikt för sammanslutningens räkning – för att dömas för brott.

Det kan också handla om att förse det kriminella gänget med information eller utrustning. Att upprätta vägspärrar eller anordna möten där kriminella gäng deltar är också typiska exempel på vad som kan utgöra deltagande i ett kriminellt gäng. Vårt förslag skulle exempelvis alltså ge polisen helt nya möjligheter att agera mot den senaste veckans händelser i Göteborg.

Det kommer ligga på åklagaren att bevisa att det rör sig om ett kriminellt gäng eller sammanslutning som träffas av förbudet. Det kommer inte vara oproblematiskt när det rör sig om gäng som är löst sammansatta. Den svenska polisen har dock redan i dag en relativt god kännedom om de kriminella nätverken som förekommer i Sverige – och även de individer som ingår i eller samverkar med dessa.

Den exakta avgränsningen för vad som utgör en ett kriminellt gäng eller sammanslutning kommer naturligtvis behöva utredas och avgränsas. Men det är knappast kärnfysik.

Redan i dag finns olika definitioner av organiserad brottslighet i svensk lagstiftning, som kan tjäna som förebild. Dessutom finns liknande regelverk i många andra europeiska länder som bör studeras närmare. Det handlar bland annat om Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Danmark.

Den moderata grundpositionen kommer alltid vara största möjliga frihet för individen. Men med hänsyn till den samhällsfara som de kriminella gängen i Sverige numera representerar anser vi att en kriminalisering av deltagande och samröre med kriminella gäng är direkt nödvändigt. Föreningsfrihetens syfte har aldrig varit att skydda kriminellas rätt att organisera sig.

Problemen i Sverige är för allvarliga för att mindre justeringar ska vara tillräckliga. Tyvärr är detta just vad regeringen ägnar sig åt. Vi misstror inte regeringens avsikter och intentioner, men vi ifrågasätter starkt deras förmåga att bryta utvecklingen och vända trenden.

Att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng kommer inte lösa alla problem.  Men det skulle vara en tydlig markering från samhället som dessutom skulle ge de brottsbekämpande myndigheterna nya och bättre möjligheter att lagföra och agera mot gängmedlemmar. Vi hoppas därför att regeringen sluter upp bakom förslaget.


Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE