Barn måste få mer stöd på skyddade boenden

Ny utredning: Så kan en av våra mest sårbara grupper få stärkta rättigheter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag överlämnar vi vår utredning med en rad förslag till statsrådet Regnér för att barns rättigheter ska tillgodoses. skriver Fredrik Lundh Sammeli, Marit Birk och Mikael Thörn.
Foto: THINKSTOCK, RIKSDAGEN
I dag överlämnar vi vår utredning med en rad förslag till statsrådet Regnér för att barns rättigheter ska tillgodoses. skriver Fredrik Lundh Sammeli, Marit Birk och Mikael Thörn.

DEBATT. Barn som vistas i skyddat boende behöver mycket bättre stöd än dagens. Därför överlämnar vi i dag vår utredning med en rad förslag till statsrådet Regnér för att barns rättigheter ska tillgodoses.

Barn som vistas i skyddat boende tillhör de mest sårbara grupperna i samhället. Utredningen menar sammanfattningsvis att dessa barn inte får det stöd som deras utsatthet motiverar eller sina rättigheter tillgodosedda.

Varje år vistas cirka 3 000 barn i skyddat boende, som medföljande till vårdnadshavare som utsatts för våld, hot eller övergrepp. Barnen har ofta utsatts för indirekt eller direkt våld. Forskningen visar att våldet får allvarliga konsekvenser såväl på kort som på lång sikt för barns psykiska och fysiska hälsa samt för deras fortsatta utveckling. Skolprestationerna påverkas negativt och självskadebeteende och kriminalitet är vanligare för dessa barn än andra. De löper även ökad risk att som vuxna både utsättas eller utsätta andra för våld.

Det saknas i dag enhetliga krav för skyddade boenden och för hur barn ska tas emot där. I praktiken har boendet kunnat innebära allt från hotellrum till verksamheter med dygnet runt-bemanning och särskilda säkerhetsanordningar.
Detta medför uppenbara risker för de barn som vistas där.

Stödet till barn som vistas i skyddat boende är ofta obefintligt eller bristfälligt och kommunala skillnaden är stor. Eftersom barnen betraktas som medföljare till en vårdnadshavare får de inget eget beslut om insatsen. Barnen utreds inte alltid och sker det får barnet sällan några insatser. Inte heller följs barnet upp under eller efter vistelsen.

Bristande samverkan och rutiner leder till att barnet ofta blir utan skolgång under vistelsetiden. Det saknas vidare en fungerande vårdkedja får barnet som i regel inte får tillgång till insatser från Barn- och ungdomspsykiatrin.
Detta trots tidigare studier som pekat på att var fjärde barn i skyddat boende uppfyller samtliga kriterier för posttraumatiskt stressyndrom.

Utredningens förslag i korthet

 • Tydligare definition och reglering av skyddat boende
  Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn får tas emot i ett sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare.

 • Skyddat boende blir en ny placeringsform
  Kommunernas socialnämnd ska fatta beslut även vad gäller de barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.
  Socialnämnden ska verka för att barnet får god vård, lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som barnet behöver. Socialnämnden ska noga följa vården av de barn som vistas i ett skyddat boende, bland annat genom regelbundna personliga besök i boendet och enskilda samtal med barnet. Barn som placeras i skyddat boende ska följas av en särskilt utsedd socialsekreterare.

 • Kvalitetskrav i skyddat boende
  Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Boendet ska ha tillgång till personal dygnet runt som, utan dröjsmål, kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
  Boendet ska bemannas med personal som har kunskap om barns behov och rättigheter samt med medarbetare med specifikt ansvar för barn. Kontroll i belastnings- eller misstankeregistret ska göras inför anställningar i skyddade boenden som tar emot barn.

 • Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga
  Att bedriva skyddat boende ska framöver vara tillståndspliktig med godkännande från IVO. Dessutom lägger utredningen förslag som syftar till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård och säkerställa barnets rätt till skolgång.
  Stärkta insatser till barn och kvinnor i skyddat boende kommer att bidra till att förebygga upprepat våld och ohälsa hos de drabbade. Barn är framtidens vuxna. Med dessa åtgärder förebyggs också våld i kommande generationer.


Fredrik Lundh Sammeli, särskild utredare
Marit Birk, utredningssekreterare
Mikael Thörn, utredningssekreterare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE